ពិធីសម្ពោធរថយន្ត SORENTO​ ស៊េរីឆ្នាំ​ ២០១៩ ជាមួយប្រូម៉ូសិនមាស នាថ្ងៃទី ៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨

Date : 10/06/2018

ពិធីសម្ពោធរថយន្ត SORENTO​ ស៊េរីឆ្នាំ​ ២០១៩ ជាមួយប្រូម៉ូសិនមាស នាថ្ងៃទី ៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨