ពិធីសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីរបស់ចិន LITTLE SHEEP HOT POT​ សាខាទី៣ នៅទល់​មុខ​សណ្ឋាគារ The Great Duke (អតីត​សណ្ឋាគារ Intercontinental )

Date : 09/25/2018

ពិធីសម្ពោធភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីរបស់ចិន LITTLE SHEEP HOT POT​ សាខាទី៣ នៅទល់​មុខ​សណ្ឋាគារ The Great Duke (អតីត​សណ្ឋាគារ Intercontinental )