ពិធីសម្ពោធរថយន្ត Volvo S90 & Volvo XC60 នាថ្ងៃទី ១១​ ខែ កញ្ញា​ ឆ្នាំ ២០១៨

Date : 09/11/2018

ពិធីសម្ពោធរថយន្ត Volvo S90 & Volvo XC60 នាថ្ងៃទី ១១​ ខែ កញ្ញា​ ឆ្នាំ ២០១៨
S90 and XC60 Launching 11 September 2018