ពិធីសម្ពោធ អគារតំាងលក់រថយន្តប្រណិត Volkswagen ថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ២០១៧

Date : 11/20/2017

ពិធីសម្ពោធ អគារតំាងលក់រថយន្តប្រណិត Volkswagen ថ្ងៃទី ២០ វិច្ឆិកា ២០១៧
Volkswagen Showroom Opening 20 November 2017