ពិធី​​ចុះ​​ហត្ថ​លេខា​​ប្រគល់​​សិទ្ធិ​​ចែក​ចាយ​​ជា​ផ្លូ​វ​​ការ​​រវាង Bentley Motors និង HGB Group

Date : 22/02/2017

[ 22 - February - 2017 ]
ពិធីចុះហត្ថលេខាប្រគល់សិទ្ធិចែកចាយជាផ្លូវការរវាង Bentley Motors និង HGB Group

Official Retailer Inauguration of Bentley Motors in Cambodia