កិច្ច​ជំនួប​ស្វែង​រក​ឱកាស​ពាណិជ្ជ​កម្ម​រវាង​ក្រុម​ហ៊ុន​ HGB Group Co., Ltd និង ក្រុម​អ្នក​វិនិយោគទុន​ជប៉ុន

Date : 02/21/2017

21/02/2017 កិច្ចជំនួបស្វែងរកឱកាសពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd និង ក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនជប៉ុន

HGB Group Co., Ltd is delighted to host the Japan External Trade Organization (JETRO) at our corporate headquarters to educate investors about the local Cambodian market and it’s potential.

HGB Group Co., Ltd is very happy to have Kizuna (a deep bond of emotion) between us and JETRO.